شرح خدمات مشترکین

روش اجرایی و آدرس دفاتر پیشخوان واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب

کد خدمت: {01-1}

نوع خدمت: تعاملی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد:امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای اشتراک آب و فاضلاب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 15 روز

مراحل و شرح اقدامات:

·   مراجعه متقاضی به دفتر پیشخوان و ارایه مدارک مورد نظر 126

·   کنترل مدارک توسط دفتر پیشخوان و تائید صحت  مدارک توسط دفتر پیشخوان

·   تکمیل فرم تقاضای انشعاب توسط متقاضی

·   پرداخت هزینه فرم تقاضای انشعاب توسط مشترک و دریافت رسید پرداخت از دفتر پیشخوان

·   اعلام زمان مراجعه مجدد متقاضی به دفتر پیشخوان ( سه روز بعد)

·   اسکن مدارک و فرم تقاضا توسط دفتر پیشخوان و ارسال به امور مشترکین

·   دریافت مدارک مورد نظر از طریق شبکه  توسط مسئول امورمشترکین یا مسئول پذیرش

·   بازرسی از محل مورد نظر و تکمیل فرم تقاضای انشعاب توسط بازرس امورمشترکین و تائید  مسئول امورمشترکین

·   در صورت نیاز به استعلام، فرم استعلام تکمیل و به همراه فرم تقاضا به دفتر پیشخوان ارسال گردد

·   اعلام هزینه های انشعاب به دفتر پیشخوان

·   اعلام نامه استعلام به متقاضی توسط دفتر پیشخوان

·   اعلام پاسخ استعلام شهرداری  به دفتر پیشخوان ( استعلام از شهرداری و سایر ارگانها دیگر می باشد )

 منظور از استعلام سایر ارگانها  مثلا متقاضیانی که در جاده های کمر بندی یا خارج از شهر یا در نقاط حساس  که مبایست با مجوز اداره راه باشد و شهرداری بدون هماهنگی اداره راه نمی تواند مجوز صدور تخریب آسفالت بدهد

·   اعلام هزینه های انشعاب به مشترک

·   پرداخت کارمزد به دفتر پیشخوان بایت دریافت قبض حق انشعاب

·   پرداخت هزینه های حق انشعاب توسط متقاضی (پرداخت شامل هزینه های مانند جریمه انشعاب غیرمجاز ، مصرف آب ساخت و ساز ، هزینه توسعه شبکه مازاد بر هشت متر مثل خطوط اختصاصی  کارخانه خارج از شهر )

·   اعلام  وصول هزینه های انشعاب توسط دفتر پیشخوان به امورمشترکین

·   تائید پرداخت هزینه های انشعاب توسط امور مشترکین

·   اختصاص شماره اشتراک و صدور دستور نصب به واحد نصب

·   نصب انشعاب آب توسط واحد نصب و اعلام به امورمشترکین

·   ثبت در رایانه امورمشترکین  جهت قرائت

·   درج  پرونده در بایگانی امورمشترکین

·  توجه : سکونت گاههای غیر رسمی  چنانچه تقاضای انشعاب دهند به دلیل نوع زمین که خاکی می باشد نیاز به استعلام شهرداری نداردند و با اسناد عادی هم می توان انشعاب آب واگذار نمودبا صدور مجوز جهت سکونتگاهها)

واگذاری انشعاب فاضلاب

 واگذاری انشعاب  فاضلاب

کد خدمت: {02-1}

نوع خدمت: تعاملی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای اشتراک آب و فاضلاب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 15 روز

مراحل و شرح اقدامات:

·   مراجعه متقاضی به دفتر پیشخوان و ارایه مدارک مورد نظر 126

·   کنترل مدارک توسط دفتر پیشخوان و تائید صحت  مدارک توسط دفتر پیشخوان

·   تکمیل فرم تقاضای انشعاب توسط متقاضی

·   پرداخت هزینه فرم تقاضای انشعاب توسط مشترک و دریافت رسید پرداخت از دفتر پیشخوان

·   اعلام زمان مراجعه مجدد متقاضی به دفتر پیشخوان ( سه روز بعد)

·   اسکن مدارک و فرم تقاضا توسط دفتر پیشخوان و ارسال به امور مشترکین

·   دریافت مدارک مورد نظر از طریق شبکه  توسط مسئول امورمشترکین یا مسئول پذیرش

·   بازرسی از محل مورد نظر و تکمیل فرم تقاضای انشعاب توسط بازرس امورمشترکین و تائید  مسئول امورمشترکین

·   در صورت نیاز به استعلام  ،  فرم استعلام تکمیل و به همراه فرم تقاضا به دفتر پیشخوان ارسال گردد

·   اعلام هزینه های انشعاب به دفتر پیشخوان

·   اعلام نامه استعلام به متقاضی توسط دفتر پیشخوان

·   اعلام پاسخ استعلام شهرداری  به دفتر پیشخوان ( استعلام از شهرداری و سایر ارگانها دیگر می باشد )

·   منظور از استعلام سایر ارگانها  مثلا متقاضیانی که در جاده های کمر بندی یا خارج از شهر یا در نقاط حساس  که مبایست با مجوز اداره راه باشد و شهرداری بدون هماهنگی اداره راه نمی تواند مجوز صدور تخریب آسفالت بدهد

·   اعلام هزینه های انشعاب به مشترک

·   پرداخت کارمزد به دفتر پیشخوان بایت دریافت قبض حق انشعاب

·   پرداخت هزینه های حق انشعاب توسط متقاضی (پرداخت شامل هزینه های مانند جریمه انشعاب غیرمجاز ، مصرف آب ساخت و ساز ، هزینه توسعه شبکه مازاد بر هشت متر مثل خطوط اختصاصی  کارخانه خارج از شهر )

·   اعلام  وصول هزینه های انشعاب توسط دفتر پیشخوان به امورمشترکین

·   تائید پرداخت هزینه های انشعاب توسط امور مشترکین

·   اختصاص شماره اشتراک و صدور دستور نصب به واحد نصب

·   نصب انشعاب آب توسط واحد نصب و اعلام به امورمشترکین

·   ثبت در رایانه امورمشترکین  جهت قرائت

·   درج  پرونده در بایگانی امورمشترکین

 ·   توجه : سکونت گاههای غیر رسمی  چنانچه تقاضای انشعاب دهند به دلیل نوع زمین که خاکی می باشد نیاز به استعلام شهرداری نداردند و با اسناد عادی هم می توان انشعاب آب واگذار نمود) با صدور مجوز جهت سکونتگاهها)

 

پاسخ به استعلام

پاسخ به استعلام

کد خدمت: {01-2}

نوع خدمت: تعاملی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد:امور مشترکین

شرح فرم:  درخواست استعلام

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 1 روز

مراحل و شرح اقدامات:

توضیح : از ارگانها و اداره ثبت یا دفترخانه جهت اعلام بدهی یک ملک استعلام می گردد ، مثلا دفترخانه تقاضا می دهد که آبا ملکی که قرار است به فروش برود بدهی آب بها و حق انشعاب دارد یا خیر

مشترک مالک حقیقی است ؟  انشعاب غیرمجاز دارد ؟

·   مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

·   ارایه نامه از دفترخانه یا سایر ارگانها به  دفتر پیشخوان

·   پرداخت کارمزد دفتر پیشخوان توسط مشترک

·   پرداخت کارمزد اداره توسط مشترک

·    تسویه کلیه بدهی های آب بها و حق انشعاب

·   ارسال  نامه اسکن شده  و تسویه حساب  توسط دفترپیشخوان به امورمشترکین

·   بررسی نامه توسط امورمشترکین  و تائید عدم بدهی مشترک  و ارسال پاسخ به دفترپیشخوان 

       ·   اعلام پاسخ نامه امورمشترکین به مشترک از طریق دفتر پیشخوان 
تغییر کاربری انشعاب
تغییر کاربری انشعاب
کد خدمت: {02-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم: تقاضای تغییر کاربری انشعاب
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت سه روز
مراحل و شرح اقدامات:
تکمیل فرم مربوطه و اعلام علت تغییر و ارائه مدارک
تسویه حساب بدهی های قبلی آببهاء و حق انشعاب
بازدید از محل واعلام نظر کارشناس واحد مشترکین
در صورت تایید درخواست مشترک  اعلام هزینه های مربوطه 
پرداخت هزینه ها و اقدام به تغییر کاربری و درج در سوابق پرونده مشترک
تغییر مشخصات (نام ،آدرس و ....)

تغییر مشخصات (نام ، آدرس و .....)

کد خدمت: {03-2}

نوع خدمت: تعاملی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای تغییر نام صاحب اشتراک

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 1 روز

مراحل و شرح اقدامات:

·    تکمیل فرم مربوطه

·   گرفتن مدارک ، فتوکپی سند و شناسنامه و کاغذ خرید

·   تسویه حساب بدهی های آب بها ، حق انشعاب آب و فاضلاب

·   گرفتن هزینه خدمات پستی

·   ارسال مدارک به اداره جهت بررسی و تائید و اعلام هزینه به مشترک

·   دریافت هزینه های اداره از مشترک

تغییر واحد مسکونی
تغییر واحد مسکونی
کد خدمت: {04-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  تقاضای تغییر واحد مسکونی
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت سه روز
مدارک لازم:
درخواست کتبی
قبض آب بهاء
مدارک تغییر واحد مسکونی(استشهاد ثبتی)
مراحل و شرح اقدامات:
درخواست کتبی و تکمیل فرم مربوطه 
تسویه حساب بدهی های قبلی آببهاء و حق انشعاب
بازدید از محل واعلام نظر کارشناس واحد مشترکین
تکمیل فرم استشهاد محلی و ثبت در دفاتر ثبت اسناد رسمی
در صورت تایید درخواست مشترک  اقدام به تغییر تعداد واحد به مدت یکسال و درج در سوابق پرونده مشترک
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

تغییر ظرفیت  قراردادی انشعاب

کد خدمت: {05-2}

نوع خدمت: تعاملی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای تغییر قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت یک روز

مراحل و شرح اقدامات:

·   تکمیل فرم مربوطه و اعلام علت تغییر

·   تسویه حساب بدهی های قبلی آب

·   ارسال مدارک از دفتر پیشخوان  به اداره مشترکین جهت بررسی

·   اعلام نظر کارشناسی و بازدید از محل توسط مشترکین

·   اعلام هزینه های مربوطه در صورت تائید نیاز به درخواست مشترک

       ·   اعلام هزینه ها به دفتر پیشخوان

تغییر قطر انشعاب

تغییر قطر انشعاب

کد خدمت: {06-2}

نوع خدمت: تراکنشی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای تغییر قطر انشعاب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت یک روز

مراحل و شرح اقدامات:

·   تکمیل فرم مربوطه و اعلام علت تغییر

·   تسویه حساب بدهی های قبلی آب

·   ارسال مدارک از دفتر پیشخوان  به اداره مشترکین جهت بررسی

·   اعلام نظر کارشناسی و بازدید از محل توسط مشترکین

·   اعلام هزینه های مربوطه در صورت تائید نیاز به درخواست مشترک

·   اعلام هزینه ها به دفتر پیشخوان

تفکیک کنتور
تفکیک کنتور
کد خدمت: {07-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  تقاضای تفکیک کنتور
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت سه روز
مدارک لازم:
درخواست کتبی
قبض آب بهاء
مراحل و شرح اقدامات:
درخواست کتبی و تکمیل فرم مربوطه 
تسویه حساب بدهی های قبلی آببهاء و حق انشعاب
بازدید از محل واعلام نظر کارشناس واحد مشترکین
در صورت امکان تفکیک کنتور ،اعلام هزینه های مربوطه به مشترک
پرداخت هزینه ها توسط مشترک
اقدام به تفکیک کنتور و درج در سوابق پرونده مشترک
تغییر مکان وسایل اندازه گیری

 تغییر مکان وسایل اندازه گیری

کد خدمت: {08-2}

نوع خدمت: تراکنشی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای جابجایی کنتور

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست 72 ساعت

مراحل و شرح اقدامات:

·   مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

·   تکمیل فرم  مربوطه  و پرداخت کلیه بدهی ها معوقه

·   پرداخت کارمزد به دفتر پیشخوان  توسط مشترک

·   پرداخت کارمزد اداره  توسط  مشترک

آزمایش کنتور

آزمایش کنتور

کد خدمت: {09-2}

نوع خدمت: تعاملی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم: تقاضای آزمایش وصحت عملکرد وسایل اندازه گیری

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 48 ساعت

مراحل و شرح اقدامات:

·   تکمیل فرم درخواست

·   پرداخت بدهی  دورهای ما قبل

·   پرداخت کارمزد به دفترخدمات 

·   پرداخت هزینه آزمایش کنتور

·   ارسال مدارک به اداره جهت بررسی از دفتر پیشخوان به امور مشترکین

·   صدور دستور بررسی به واحد فنی و آزمایش کنتور جهت بررسی و اعلام نتیجه از آزمایش کنتور

·   اعلام نتیجه به دفتر پیشخوان در صورت عدم اشکال و در صورت داشتن اشکال مراحل اصلاح قبض و تعویض کنتور توسط مسول امورمشترکین اقدام لازم بعمل خواهد آمد و نتیجه نهایی به دفتر پیشخوان اعلام می گردد

تعویض کنتور

تعویض کنتور

کد خدمت: {10-2}

نوع خدمت: تعاملی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای تعویض کنتور

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 72 ساعت

مراحل و شرح اقدامات:

·   تکمیل فرم تقاضا

·   پرداخت هزینه بازدید کنتور

·   ارسال تقاضا به اداره

·   بازدید توسط کارشناسان فنی

·   تائید کارشناس مبنی بر تعویض کنتور

 چنانچه دلیل خرابی کنتور ، دستکاری توسط مشترک باشد، ضمن پرداخت هزینه های متعلقه  کنتور جدید باید توسط مشترک خریداری گردد. و توسط واحد فنی امورمشترکین تعویض و نصب گردد.

 چنانچه به دلیل عوامل طبیعی و پایان رسیدن عمر مفید کنتور نیاز به تعویض داشته باشد، کنتور توسط اداره خریداری و برای انشعاب مشترک نصب می گردد .

 

نصب سیفون اضافی
نصب سیفون اضافی
کد خدمت: {11-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  تقاضای نصب سیفون اضافی
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت سه روز
مدارک لازم:
درخواست کتبی
قبض آب بهاء
مراحل و شرح اقدامات:
درخواست کتبی و تکمیل فرم مربوطه 
تسویه حساب بدهی های قبلی آببهاء و حق انشعاب
بازدید از محل واعلام نظر کارشناس واحد بهره برداری
در صورت امکان نصب سیفون اضافی ،اعلام هزینه های مربوطه به مشترک
پرداخت هزینه ها توسط مشترک
اقدام به نصب سیفون اضافی و درج در سوابق پرونده مشترک
قطع موقت و وصل انشعاب

 قطع موقت و وصل انشعاب

کد خدمت: {12-2}

نوع خدمت: تعاملی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای قطع و وصل انشعاب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 2 روز

مراحل و شرح اقدامات:

در صورتی که انشعاب بعلت موارد  ذیل  نیاز به قطع داشته باشد قطع انشعاب انجام میگیرد

·   بدهی مشترک

·   درخواست مشترک

·   شکایات مقامات قضایی

·   دادن انشعاب به غیر ملک

·   استفاده غیرمجاز از انشعاب

 ·   پارگی پلمپ

الف  قطع انشعاب

1-   مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

2-   پرداخت کارمزد دفتر پیشخوان

3-   پرداخت کارمزد اداره

4-   تکمیل فرم  تقاضا  توسط مشترک

5-   ارسال فرم به اداره

6-   قطع انشعاب توسط گروه قطع و وصل انشعابات

ب- وصل انشعاب

1- مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

2-   پرداخت کارمزد دفتر پیشخوان

3-   پرداخت کارمزد اداره

4-   تکمیل فرم  تقاضا  توسط مشترک

5-   ارسال فرم به اداره

6-   وصل  انشعاب توسط گروه قطع و وصل انشعابات 

 

جمع آوری یا ادغام انشعاب

 جمع آوری یا ادغام انشعاب

کد خدمت: {13-2}

نوع خدمت: تعاملی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم:  تقاضای برچیدن دائم انشعاب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 72 ساعت

مراحل و شرح اقدامات:

·   اگر بدهی مشترک زیاد باشد  ، اداره راسا  اقدام به جمع آوری  انشعاب می نماید .

·   اگر مشترک تقاضای برچیدن انشعاب بدهد باید دلیل آن بررسی شود .

·   اگر ملک کاملا در تعریض خیابان قرار گیرد که چیزی از آن باقی نمانده  دفتر خدمات می بایست فرم برچیدن انشعاب را تکمیل ، بدهی های آب بها و حق انشعاب را کاملا تسویه نماید و پس از تسویه ، مدارک به اداره جهت بازدید و اعلام نظر در خصوص جمع آوری انشعاب و اعلام به مشترک جهت حفاری انشعاب از روی شبکه و پرداخت هزینه های آسفالت و دیگر لوازم اقدام نماید .

·   پس از آماده نمودن محل ریال دفتر خدمات اعلام نماید تا اداره جهت برچیدن انشعاب اقدام نماید و جهت محاسبات می بایست به امور مشترکین جهت اقدامات دریافتی 50 درصد مراجعه نماید.

صورتحساب میاندوره
صورتحساب میاندوره
کد خدمت: {14-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  تقاضای صورتحساب میاندوره
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت یک روز
مدارک لازم:
درخواست مشترک
قبض آب بهاء
مراحل و شرح اقدامات:
درخواست مشترک 
تسویه حساب بدهی های قبلی آب بهاء و حق انشعاب
بازدید از محل واعلام نظر کارشناس واحد مشترکین در خصوص سلامت کنتور و ثبت شماره کارکرد کنتور
محاسبه قبض میاندوره و اعلام به مشترک
بررسی صورتحساب

بررسی صورتحساب

کد خدمت: {15-2}

نوع خدمت: تراکنشی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم: تقاضای بررسی صورتحساب

مدت زمان انجام کار:

·   پس از تکمیل درخواست به مدت 72 ساعت

مراحل و شرح اقدامات:

·   تکمیل فرم درخواست

·   پرداخت بدهی قبلی

·   پرداخت کارمزد به دفترخدمات

·   ارسال مدارک به اداره جهت بررسی از دفتر پیشخوان به امور مشترکین

·   اعلام نتیجه به دفتر پیشخوان در صورت عدم اشکال و در صورت داشتن اشکال مراحل اصلاح توسط مسول امورمشترکین و اقدامات درونی امورمشترکین  از قیبل اصلاح قبض و اعلام به دفتر پیشخوان .

·   پرداخت قبض توسط مشترک

اعلام کارکرد کنتور
اعلام کارکرد کنتور
کد خدمت: {16-2}
نوع خدمت: تراکنشی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  اعلام کارکرد کنتور
مدت زمان انجام کار:
پس از تکمیل درخواست به مدت یک روز
مدارک لازم:
شماره اشتراک
اعلام رقم کنتور 
تاریخ قرائت
 مراحل و شرح اقدامات:
اعلام شماره اشتراک ، تاریخ قرائت و شماره کنتور توسط مشترک 
بررسی توسط کاربر رایانه 
محاسبه قبض و اعلام به مشترک
مشاهده سوابق

مشاهده سوابق

کد خدمت: {17-2}

نوع خدمت: تراکنشی 

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم: مشاهده سوابق

مدت زمان انجام کار:

·   روزانه

مراحل و شرح اقدامات:

·   مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

·   پرداخت کارمزد دفتر پشیخوان توسط مشترک

       ·   چاپ قبض توسط دفتر پیشخوان  و ارایه به مشترک
امکان پرداخت صورتحساب

امکان پرداخت صورتحساب

کد خدمت: {18-2}

نوع خدمت: تراکنشی

دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان

واحد: امور مشترکین

شرح فرم: پرداخت قبوض

مدت زمان انجام کار:

·   روزانه

مراحل و شرح اقدامات:

·   پرداخت هزینه های انشعاب

·    پرداخت قبض آب بها

-فرآیند پرداخت هزینه های انشعاب  آب و فاضلاب

 1-    مراجعه متقاضی به دفتر پیشخوان

 2-    پرداخت کارمزد به دفتر پیشخوان توسط  متقاضی

 3-    دریافت قبض هزینه های انشعاب  ( حق انشعاب ، هزینه نصب و هزینه های متفرقه )

 4-    پرداخت توسط متقاضی  ( خودپرداز سایر بانک ها، بانک ، خود پرداز دفتر پیشخوان )

 5-    ارایه قبض پرداختی توسط متقاضی به دفتر  پیشخوان ضمن تائید پرداخت  و ثبت وصولی در سیستم رایانه دفتر پیشخوان و اعلام به امورمشترکین جهت اختصاص شماره اشتراک

  6-    تحویل رسید های پرداختی به متقاضی

  -فرآیند پرداخت آب بها

 1-    مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان

 2-    پرداخت کارمزد به دفتر پیشخوان  توسط متقاضی

 3-    ارایه آخرین قبض توسط مشترک به دفتر پیشخوان یا اعلام شماره اشتراک

 4-    چاپ قبض بدهی توسط دفتر پیشخوان

 5-    پرداخت  بدهی توسط مشترک بصورت  پرفراژ شده به حساب اداره آبفا

 6-    تحویل رسید پرداخت به مشترک  ( قبض باید پرفراژ شده باشد )

نکته 1- دفتر پیشخوان تنها در صورت وجود بدهی، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نماید.

نکته 2- پس از پرداخت هزینه های انشعاب، شماره اشتراک روی قبض ثبت گردد ( توسط امورمشترکین یا دفتر پیشخوان ) 
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات 
کد خدمت: {19-2}
نوع خدمت: اصلاحی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات
مدت زمان انجام کار:
متناسب با نوع پیشنهاد ، انتقاد و شکایت متغییر می باشد.
مدارک لازم:
پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
 مراحل و شرح اقدامات:
مشترک با مراجعه به ادارات تابعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان یا ستاد شرکت و همچنین مراجعه به سایت شرکت با وارد کردن مشخصات خود ، می تواند نسبت به عملکرد و خدمات شرکت آب و فاضلاب خوزستان پیشنهاد و یا انتقادات و حتی شکایات خود را اعلام و سپس پیگیری نماید.
فروش آب تانکری
خدمات فروش آب تانکر 
کد خدمت: {20-2}
نوع خدمت: تعاملی
دامنه عملکرد: کلیه ادارات تابعه استان خوزستان
واحد: امور مشترکین
شرح فرم:  فروش آب تانکر
مدت زمان انجام کار:
پس از ثبت درخواست به مدت یک روز
مدارک لازم:
درخواست کتبی (افراد حقیقی)
معرفی نامه (افراد حقوقی)
مراحل و شرح اقدامات:
درخواست مشترک 
محاسبه آببهاء و صدور فیش 
پرداخت آببهاء توسط درخواست کننده
صدور حواله آب تانکر
مراجعه به محل آبگیری (علمک آب تانکری) تحویل حواله و آبگیری

پرسشهای متداول مشترکین

نسبت به ترکیدگی کنتور یا شیر فلکه خراب مشترک چه اقدامی باید انجام دهد؟
در صورتی که کنتور آب مشترک شماره نمی اندازد و توسط مامور قرائت کنتور تائید و در قبض آب بها را در محل وضعیت انشعاب کنتور خراب ذکر شده باشد . مشترک می تواند پس از مراجعه حضوری به واحد پذیرش و تماس تلفنی با واحد مذکور نسبت به تنظیم فرم تعویض کنتور یا شیر فلکه اقدام شود
استعلام عدم بدهی از محضر به چه صورتی امکان پذیر است؟
مدارک مورد نیاز ، آخرین قبض صادر شده که پرداخت شده باشد ، نامه استعلام محضر، و پایان کار بهره برداری ملک در صورت نداشتن پایان کار ، توسط کارشناس شرکت آب و فاضلاب از ملک ارزیابی به عمل می آید و پس از پرداخت هزینه مربوطه توسط مشترک نسبت به صدور فرم عدم بدهی اقدام می گردد .در صورتیکه ملک در اجاره شخص حقیقی یا حقوقی درآمده باشد و مصرف کننده جدید خواهان استعلام عدم بدهی باشد ، پس از تسلیم درخواست به واحد پذیرش به همراه اجاره نامه ملک مربوطه اقدام خواهد شد
تغییر نام قبض آب به چه صورتی امکان پذیر است؟
برای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شودبرای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود
برای درخواست انشعاب آب چه باید کرد؟
برای درخواست انشعاب آب به ادارات آب وفاضلاب قسمت مشترکین مراجعه نمایید
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب کنتور چگونه است؟
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب ، تغییر قطـــر ، تغییر سطح ، تغییر محل انشعاب ،تعویض کنتور ، درخواست واحد √ شماری در شرایط عادی حداکثر طی سه روز انجام و سایر خدمات با درخواست مشترک انجام میشو