جزییات مناقصه و مزایده

خرید الکترو پمپ لجن کش به تعداد 24دستگاه

مناقصه

3041/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۳۸

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.