جزییات مناقصه و مزایده

شش دانگ عرصه و اعیانی یک قطعه زمین طبق سند مالکیت 092895 ب/94 پلاک ثبتی 0/231 (مساحت 29/1099 متر مربع)

مزایده

99/1

ستاد

ستاد

عنوان اندازه (KB)
مزایده زمین شادگان 134.88 185da4c0-b75a-4a17-a16e-049960811821.pdf