جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

فراخوان

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

ستاد

ستاد

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

شرکت آب و فاضلاب خوزستان، به منظور استفاده از توان بخش خصوص برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای استان خوزستان، شامل احداث تصفیه خانه، شبکه های اصلی و فرعی و نصب انشعابات در قالب مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به عنوان سرمایه پذیر، نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذارانی که از توانمندی مالی-فنی و مدیریتی مناسب برای تامین مالی، طراحی، اجرا و بهره برداری، پروژه های مذکور به روش به BOT برخوردار می باشند؛ اقدام نماید.
متقاضیان محترم می توانند، تقاضای کتبی خود را به همراه خلاصه ای از سوابق کاری، به دفتر مدیریت تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی به آدرس خوزستان، اهواز- کیانپارس- فلکه اول شرکت آب و فاضلاب خوزستان - تلفن 33335515-061 ارسال نمایند. Email: invest.abfakhz@gmail.com