جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین آبفا رامهرمز

مناقصه

5054/96

ستاد

ستاد

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۱۳

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.