جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی منطقه فیه و بخشی از منطقه امیرآباد آبادان

مناقصه

1079/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۴۲

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.