دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

بررسی ایستایی و تحلیل فراوانی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب های سالانه در حوضه رودخانه دز

 
استخراج دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ای در برآورد دبی ورودی به سازه های آبی مانند سدها، کانال ها و پل ها دارای اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های دبی حداکثر لحظه ای سیلاب های سالانه پنج ایستگاه هیدرومتری در حوضه رودخانه دز اقدام به برآورد دوره بازگشت این مقادیر گردید. قبل از برآورد دوره بازگشت آزمون های لازم شامل آمزون همگنی، استقلال، ایستایی و روند داده ها مورد بررسی قرار گرفت. استقلال داده ها با استفاده از آزمون والد والفویتتز، همگنی توسط آزمون ویلکاکسون همچنین ایستایی و روند سیلاب های حداکثر لحظه ای سالانه نیز با ازمون من کندال صورت گرفت. سپس با ا ستفاده از آزمون کای اسکویر بهترین توزیع آماری منطبق بر داده های هر ایستگاه انتخاب شد پس از انجام آزمون ها توزیع مقدار حدی تعمیم یافته (GEV) توزیع است که برای ایستگاههای تنگ پنج بختیاری، تله زنگ، سپید دشت زاز و توزیع لوگ نرمال دوپارامتری برای ایستگاه سپید دشت سزار برازش خوبی را نشان دادند.