شرح خدمات مشترکین

پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایت

امکان ثبت پیشنهاد ، درخواست و شکایت از طریق سامانه و پاسخگویی به درخواست ها

                             ***(١٥٠٣١٤٥٣١١٨)***

مشاهده سوابق ( المثنی و ...)

صدور قبض المثنی به درخواست مشترک

***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶)***

اعلام کارکرد کنتور

اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین ملک بدلیل عدم قرائت کنتور

                  ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵)***

فروش آب تانکری

فروش آب سیار از طریق تانکر

***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹)***

صورتحساب میان دوره

ارائه صورت حساب قبل از پایان سیکل بر اساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک

                                         ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳)***

بررسی صورتحساب

بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت ، خرابی کنتور و یا لوله ترکیدگی

                                                                 ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴)***

نصب سیفون اضافی فاضلاب

نصب سیفون دوم یا سوم فاضلاب ملک بر اساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرایط

                                  ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰)***

تعویض کنتور

جایگزین نمودن کنتور جدید بجای کنتور خراب یا فرسوده ملک ( با رعایت بند ۳۹-۴آیین نامه عملیاتی)  

 

                                          ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹)***

آزمایش کنتور

بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوطه

                            ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸)***

تغییر مکان وسایل اندازه گیری

جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب ، تغییر سطح انشعاب ، تغیر مسیر انشعاب

                    ***( کد۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷)***

تفکیک کنتور

نصب کنتور های فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط

                     ***( کد  ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶  )***

تغییر قطر انشعاب