جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی و احداث باقیمانده و تکمیل شبکه جمع آوری، انتقال و انشعابات فاضلاب مسکن مهر شهر بهبهان

مناقصه

97/1018

ستاد

ستاد

0 ریال

۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۱

۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۱

ریال

18056000000

عادی

۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۱

استان: خوزستان, شهر: اهواز
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب