جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل ساختمان برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل طرح های شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان واقع در ستاد

ارزیابی کیفی

97/1019

ستاد

ستاد

0 ریال

۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴

۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴

ریال

68372000000

عادی

استان: خوزستان, شهر: اهواز
شرکت مهندسین مشاور پارس نما کارون