جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب اندیمشک مناطق حاجی وندان رسالت و زیباشهر

ارزیابی کیفی

96/1040

ستاد

ستاد

0 ریال

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۱۷

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۱۷

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۱۷

سایر رسانه ها

۱ آذر ۱۳۹۶

ریال

321160000000

عادی

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.