جزییات مناقصه و مزایده

اجرای بخشی از شبکه فاضلاب چمران

مناقصه

1041/96

ستاد

ستاد

0 ریال

۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶

۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶

۸ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶

سایر رسانه ها

۹ آذر ۱۳۹۶

ریال

53466000000

عادی

۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۷

۲۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۷

200000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
آب و انرژی اروند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.