جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تکمیلی ساختمان بهره برداری کلر زنی ساتمانهای جنبی و محوطه سازی سایت مخزن5000متر مکعبی تاسیسات صیدون

مناقصه

1042/96

ستاد

ستاد

0 ریال

۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴

۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴

سایر رسانه ها

۱۸ آذر ۱۳۹۶

ریال

15814000000

عادی