جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب منطقه خیابان حر و خیابان امام خمینی ایذه

ارزیابی کیفی

96/1043

ستاد

ستاد

0 ریال

۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۳

۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۳

۲۳ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۳

سایر رسانه ها

۲۹ آذر ۱۳۹۶

ریال

46212000000

بین المللی

عادی

۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۴

۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۴

40000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.