جزییات مناقصه و مزایده

خرید مخزن 2000مترمکعبی گالوانیزه

مناقصه

96/3015

ستاد

ستاد

0 ریال

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱

۱۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱

سایر رسانه ها

۲۹ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱

40000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.