جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف

مناقصه

96/3022

ستاد

ستاد

0 ریال

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

۲۳ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

سایر رسانه ها

۲۹ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۶

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۶

40000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.