جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف

مناقصه

ستاد

ستاد

0 ریال

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹

۲۳ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹

سایر رسانه ها

۲۹ آذر ۱۳۹۶

ریال

عادی

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹

۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹

40000 ریال

استان: خوزستان, شهر: اهواز
ستاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.