چارت سازمانی شرکت آبفا خوزستان

معاونین و مدیران شرکت

حمیدرضا علیرضایی

حمیدرضا علیرضایی

-حمیدرضا علیرضایی/ فرمانده بسیج
درفشان

محسن درفشان

-محسن درفشان/معاونت خدمات مشترکین و درآمد
گله داری

غلامرضا گله داری

-غلامرضا گله داری
علیرضا قرینه

علیرضا قرینه

-علیرضا قرینه/ معاونت بهره برداری
رسول صالحی

رسول صالحی

-رسول صالحی/ مدیریت روابط عمومی
آزادفرد

غلامرضا آزادفر

-غلامرضا آزادفرد/مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
راشدی

جهانشاه راشدی

- -مدیر حسابرسی ونظارت مالی
دویده

کمال دویده

-کمال دویده/مدیریت قراردادها
محبی

حمید محبی

-معاونت مالی و پشتیبانی
سیاح

احمد سیاح

-احمد سیاح/مدیریت حقوقی