چارت سازمانی شرکت آبفا خوزستان

معاونین و مدیران شرکت

حمیدرضا علیرضایی

حمیدرضا علیرضایی

-فرمانده بسیج و مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران
درفشان

محسن درفشان

-محسن درفشان/معاونت خدمات مشترکین و درآمد
آزادفرد

غلامرضا آزادفر

-مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
علیرضا قرینه

علیرضا قرینه

-علیرضا قرینه/ معاونت محترم بهره برداری
رسول صالحی

رسول صالحی

-مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
شریفی فرد

ابراهیم شریفی فرد

-ابراهیم شریفی فرد/معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
راشدی

جهانشاه راشدی

-مدیریت حسابرسی و نظارت مالی
شعبانی

محمود شعبانی

-محمود شعبانی/مدیریت انبار و اموال
گله داری

غلامرضا گله داری

-غلامرضا گله داری
سیاح

احمد سیاح

-مدیریت حقوقی،تحصیل و تملک اراضی