راهبرد مشارکت دستگاه

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی و ..... را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق سایت خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام مینماید.