پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

 

اطلاعات پایه و جامع شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (بجز شهرهای تابعه اهواز)

 ردیف عنوان  واحد  جمع کل 
 1 جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهری  نفر  1300000 
درصدجمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهری   درصد 38 
 3 تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضلاب   شهر  21
 4 تعداد مشترکین فاضلاب  خانگی  فقره  283100
 5 تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگی   فقره 18900 
طول شبکه جمع آوری فاضلاب   کیلومتر 3200 
 7  تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمداربهره برداری  واحد
 ظرفیت دردست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب  هزار متر مکعب در شبانه روز 43 
 9 تعدادتصفیه خانه های فاضلاب دردست اجرا   مدول
 10 تعدادآزمایشگاه فاضلاب    واحد

تاریخ بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۳۱

 

اطلاعات پایه و جامع شرکت آب و فاضلاب خوزستان (بعد از یکپارچه سازی)

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹