اطلاعات پایه و جامع شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (بجز شهرهای تابعه اهواز)

جمع کل

واحد

عنوان

ردیف

1300000

نفر

جمعیتتحتپوششتاسیسات فاضلاب شهری

1

38

درصد

درصدجمعیتتحتپوششتاسیسات فاضلاب شهری

2

21

شهر

تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضلاب

3

283100

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب  خانگی

4

18900

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگی

5

3200

کیلومتر

طولشبکهجمعآوری فاضلاب

6

 

کیلومتر

طول خطوطانتقالفاضلاب

7

6

واحد

تعدادتصفیهخانههایفاضلابدرمداربهرهبرداری

8

43

هزار متر مکعب در شبانه روز

ظرفیتدردستبهرهبرداری تصفیهخانههایفاضلاب

9

5

مدول

تعدادتصفیهخانههایفاضلابدردستاجرا

10

2

واحد

تعدادآزمایشگاهفاضلاب 

11

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹

 

اطلاعات پایه و جامع شرکت آب و فاضلاب خوزستان (بعد از یکپارچه سازی)

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۳۷