جمع کل

واحد

عنوان

ردیف

الف - بخش آب

2335357

نفر

جمعیت قلمرو شهری

1

2180301

نفر

جمعیت شهری تحت پوشش تاسیسات آب  شهری

2

100

درصد

درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آب شهری

3

57

شهر

تعداد کل شهر ها

4

57

شهر

تعداد شهر های تحت پوشش

5

586645

فقره

تعداد مشترکین آب خانگی

6

72414

فقره

تعداد مشترکین آب غیر خانگی

7

659059

فقره

تعداد کل مشترکین آب

8

411

میلیون متر مکعب در سال

حجم کل آب تولیدی

9

6916.79

کیلومتر

طول شبکه توزیع آب

10

19

واحد

تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

11

18

واحد

تعداد آزمایشگاه های آب

12

ب - بخش فاضلاب

975013

نفر

جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهری

1

44.72

درصد

 درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهری

2

14

شهر

تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضلاب

3

214878

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب  خانگی

4

16152

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگی

5

3412.23

کیلومتر

طول شبکه جمع آوری فاضلاب 

6

370.78

کیلومتر

طول خطوط انتقال فاضلاب

7

7

واحد

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری

8

50

هزار متر مکعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

9

3

مدول

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در دست اجرا

10

2

واحد

تعداد آزمایشگاه فاضلاب 

11


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰