سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

 

 

 

عنوان خدمت کلان

 

 

 عنوان زیر خدمت

(شناسنامه خدمت)


 نحوه ارائه زیرخدمت


اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)


لینک صفحه دریافت خدمت


سوالات پرتکرار (FAQ)


توافقنامه سطح خدمت (SLA)


 شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

 

 

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 

واگذاری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)

 

 غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

 کلیک نمایید

 

 کلیک نمایید

 آیکن پرسش

 


توافق نامه سطح خدمات  

شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

واگذاری انشعاب فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۴۱۰۱)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

 کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

 

 

 

 

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 

تغییر کاربری انشعاب آب

    (15031453100)   

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

توافق نامه سطح خدمات 

شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه) 

 

تغییر قطر انشعاب آب

(15031453105)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

(15031453102)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 آیکن پرسش

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

(15031453103)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

توافق نامه سطح خدمات


 
 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

 تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب

(150314453104)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 آیکن پرسش  توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

تعویض کنتور آب

(15031453109)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

آزمایش کنتور آب

(15031453108)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 آیکن پرسش

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

اعلام کارکرد کنتور آب

(15031453115)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

 تفکیک کنتور آب

(15031453106)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

 تغییر مکان کنتور آب

(15031453107)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

فروش آب تانکری

(15031453119)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

نصب سیفون اضافی فاضلاب

(14031453110)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

(15031453113)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

 بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

(15031453114)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

(15031453101)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

(15031453116)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

(15031453112)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

قطع موقت و وصل انشعاب آب

(15031453111)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

 

سایرموارد

 

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

(15031946000)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

اطلاع رسانی قطعی آب

(15031947000)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی واجرای تعرفه )

 

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

(15031948000)

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

 

آیکن پرسش

 

 

 توافق نامه سطح خدمات

 شماره تماس :

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)

 

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

(15031949000 )

 

غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

آیکن پرسش

 

 
توافق نامه سطح خدمات 

شماره تماس:

06133360083-5

داخلی 610 (دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه)