یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

 عنوان خدمت

 

 

 نحوه ارائه زیرخدمت

 

 

 راهنمای استفاده از زیرخدمت

 

 

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

 

 

لینک صفحه دریافت خدمت

 

 

 سوالات پرتکرار (FAQ)

 

 

 توافقنامه سطح خدمت (SLA)

 

 

 شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

 عنوان خدمت کلان

(شناسنامه خدمت)

 عنوان زیر خدمت

(شناسنامه خدمت)

 

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 واگذاری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰)
 غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

 کلیک نمایید

 

 کلیک نمایید

     
 واگذاری انشعاب فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۴۱۰۱)
 غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

 کلیک نمایید

     
 

 

 

 

 

 

 

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 تغییر کاربری انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰)

 غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تغییر قطر انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵)

  غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲)

  غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳)

  غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴)

  غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تعویض کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹)

  غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 آزمایش کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 اعلام کارکرد کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تفکیک کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تغییر مکان کنتور آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 فروش آب تانکری

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 نصب سیفون اضافی فاضلاب

(۱۴۰۲۱۴۵۳۱۱۰)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌های مشترکین آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 قطع موقت و وصل انشعاب آب

(۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 

 

 

سایرموارد

 رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 اطلاع رسانی قطعی آب

(۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید

     
 رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

(۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰)

   غیر حضوری/سایت اینترنت/دفتر پیشخوان  

 

کلیک نمایید

 

کلیک نمایید