نسبت به ترکیدگی کنتور یا شیر فلکه خراب مشترک چه اقدامی باید انجام دهد؟
در صورتی که کنتور آب مشترک شماره نمی اندازد و توسط مامور قرائت کنتور تائید و در قبض آب بها را در محل وضعیت انشعاب کنتور خراب ذکر شده باشد . مشترک می تواند پس از مراجعه حضوری به واحد پذیرش و تماس تلفنی با واحد مذکور نسبت به تنظیم فرم تعویض کنتور یا شیر فلکه اقدام شود
استعلام عدم بدهی از محضر به چه صورتی امکان پذیر است؟
مدارک مورد نیاز ، آخرین قبض صادر شده که پرداخت شده باشد ، نامه استعلام محضر، و پایان کار بهره برداری ملک در صورت نداشتن پایان کار ، توسط کارشناس شرکت آب و فاضلاب از ملک ارزیابی به عمل می آید و پس از پرداخت هزینه مربوطه توسط مشترک نسبت به صدور فرم عدم بدهی اقدام می گردد .در صورتیکه ملک در اجاره شخص حقیقی یا حقوقی درآمده باشد و مصرف کننده جدید خواهان استعلام عدم بدهی باشد ، پس از تسلیم درخواست به واحد پذیرش به همراه اجاره نامه ملک مربوطه اقدام خواهد شد
تغییر نام قبض آب به چه صورتی امکان پذیر است؟
برای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شودبرای تغییر نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکیت می باشد : مشترک می بایستی اصل فتوکپی سند مالکیت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پایانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرین قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحویل واحد پذیرش امور مشترکین مربوطه نماید تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود
برای درخواست انشعاب آب چه باید کرد؟
برای درخواست انشعاب آب به ادارات آب وفاضلاب قسمت مشترکین مراجعه نمایید
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب کنتور چگونه است؟
عملیات مربوط به واگذاری و نصب انشعاب ، تغییر قطـــر ، تغییر سطح ، تغییر محل انشعاب ،تعویض کنتور ، درخواست واحد √ شماری در شرایط عادی حداکثر طی سه روز انجام و سایر خدمات با درخواست مشترک انجام میشو

ارسال پرسش

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!
تلفن همراه را وارد کنید.

پیگیری پرسش