کاربرگرامی خوش آمدید.

 
این نظر سنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت آبفای استان خوزستان  می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.
پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.


روابط عمومی شرکت آبفا استان خوزستان