جزییات مناقصه و مزایده

اجرای شبکه اصلی تامین آب شهر شمس آباد و شهرک انجیرک شهرستان دزفول

مناقصه

96--1081

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.