جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی و احداث باقیمانده و تکمیل شبکه جمع آوری، انتقال و انشعابات فاضلاب مسکن مهر شهر بهبهان

مناقصه

97/1018

ستاد

ستاد