جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل ساختمان برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل طرح های شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان واقع در ستاد

ارزیابی کیفی

97/1019

ستاد

ستاد