جزییات مناقصه و مزایده

انجام امور محوله و نگهداری از اماکن و تاسیسات خدمات اداری عملیاتی آبدارخانه ها و تعمییرگاه مرکزی ستاد

فراخوان

5003/97

ستاد

ستاد

۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۱

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.