جزییات مناقصه و مزایده

خرید فیلتر تحت فشار ماسه ای 150متر مکعبی به تعداد 3 دستگاه

مناقصه

3018/97

ستاد

ستاد

۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۱۳

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.