جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تکمیل توسعه و بازسازی شبکه آب و انشعابات خانگی حر

مناقصه

1020/97

ستاد

ستاد

۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.