جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 متر مکعبی با تمام عملیات زیرسازی و احداث و فونداسیون (مربوط به طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب شهر باغملک)

مناقصه

3005/99

ستاد

ستاد

خرید دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 متر مکعبی با تمام عملیات زیرسازی و احداث و فونداسیون (مربوط به طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب شهر باغملک)

شمارة مناقصه در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عنوان مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت ستاد

تاریخ وساعت

گشایش

پاکت های مناقصه  از طریق سایت ستاد

3020/99

۲۰۹۹۰۰۵۷۴۴۰۰۰۰۵۱

خرید10000 متر  لوله فولادی به قطر 300 م م  مربوط به طرح(آبرسانی خط انتقال آب حسینیه)

4،250،000،000

تا مورخ                                                                                                                          10/06/99

22 /06/99

ساعت 11:00

3005/99

2099005744000054

خرید دو عدد  مخزن پیش ساخته  1000 متر مکعبی  با تمام عملیات زیرسازی و احداث و فونداسیون (مربوط به طرح اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات آب شهر باغملک)

1،050،000،000

تا مورخ                                                                                                                          10/06/99

22 /06/99

ساعت 12:00