جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره های 99/3015, 3016/99 و3033/99

مناقصه

99/3015, 3016/99 و3033/99

ستاد

ستاد

99/3015, 3016/99 و3033/99

شمارة مناقصه در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عنوان مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت ستاد

تاریخ وساعت

گشایش

پاکت های مناقصه  از طریق سایت ستاد

3015/99

2099005744000122

خرید لوله پلی اتیلن 400 م م به مقدار 180 متر، لوله پلی اتیلن 315  م م به مقدار264 متر، لوله پلی اتیلن 250  م م به مقدار624متر، لوله پلی اتیلن 75  م م به مقدار24 متر، لوله پلی اتیلن 560  م م به مقدار252متر،  مربوط به طرح آبرسانی به آبادان (pn10-pe100)

000/500/268

تا مورخ                                                                                                                          10/10/99

21 /10/99

ساعت 12:00

3016/99

2099005744000123

خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور 350 کیلووات به تعداد یک دستگاه (طرح آبرسانی به آبادان)

000/000/275

تا مورخ                                                                                                                          10/10/99

21 /10/99

ساعت 11:00

3033/99

2099005744000124

خرید 15 دستگاه الکتروپمپ لجن کش فاضلابی (مربوط به  طرح تاسیسات فاضلاب آبادان و اندیمشک )

000/500/474

تا مورخ                                                                                                                          10/10/99

20 /10/99

ساعت 12:00