جزییات مناقصه و مزایده

نصب انشعابات تعمییر و نگهداری امور کیفی بهره برداری از تاسیسات چاه سالم و مخزن 10000 متر مکبی امیدیه

مناقصه

5053/96

ستاد

ستاد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۰۲

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.