جزییات مناقصه و مزایده

خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب شهر های استان خوزستان

مناقصه

3023/96

ستاد

ستاد

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.