جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و بهره برداری و اموراداری و قرائت توزیع قبوض و نصب انشعابات لالی

مناقصه

5047/96

ستاد

ستاد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴

40000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.