جزییات مناقصه و مزایده

خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب شهر های استان خوزستان

مناقصه

3012/96

ستاد

ستاد

۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.