جزییات مناقصه و مزایده

خرید رسپیراتور تنفسی ارابه ای دونفر به تعداد 85دستگاه

مناقصه

3038/96

ستاد

ستاد

۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹

40000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.