جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی تصفیه خانه اب بندرامام و احداث ساختمان کلر زنی و بکواش ساماندهی تلمبه خانه سربندر

مناقصه

1071/96

ستاد

ستاد

۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۳۶

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.