جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی فیلترهای تحت فشار و احداث دیوار پیرامونی و کارهای باقیمانده آبرسانی ناحیه صنعتی ماهشهر

مناقصه

1072/96

ستاد

ستاد

۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.