جزییات مناقصه و مزایده

خرید کنتور آب گرم به تعداد43100 طبق مشخصات فنی

مناقصه

3031/96

ستاد

ستاد

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۳۶

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.