جزییات مناقصه و مزایده

اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی بخشی از شهر چمران

مناقصه

1077/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۱۶

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.