جزییات مناقصه و مزایده

اجرای بخشی از از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب شهر آغاجاری

مناقصه

1080/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۲۳

400000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.