جزییات مناقصه و مزایده

اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی منطقه امام حسین صیدون

مناقصه

1082/96

ستاد

ستاد

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴

40000 ریال

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.