فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
5054/96 ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1072/96 ۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1071/96 ۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
3038/96 ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
3012/96 ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
5056/96 ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
3035/96 ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
5047/96 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3033/96 ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1062/96 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3023/96 ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
5053/96 ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه