جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اساسنامه

بسمه تعالی
اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان که به موجب ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 تشکیل گردیده است و باستناد تصویب نامه شماره 154908/ت 18285 هـ مورخ 7/8/91 هیئت محترم وزیران و صورتجلسات مورخ 4/6/91 و 27/8/1391 شورای واگذاری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ29/8/1391 تغییر یافته است، به شرح زیر می باشد.
اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (سهامی خاص)
فصل اول  کلیات و سرمایه شرکت
ماده 1 نام شرکت:
شرکت سهامی اب و فاضلاب استان خوزستان (سهامی خاص) باستناد قانون تشکیل شرکتهای اب و فاضلاب مورخ 11/10/69 مجلس شورای اسلامی تأسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2- موضوع و هدف شرکت:
ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و ایجاد تأسیسات مرتبط با جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود.
الف- بهره برداری و نگهداری از تأسیسات مرتبط با تأمین و توزیع آب نظیر آبگیر، منابع زیر زمینی، تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه های آبرسانی، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع.
ب- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب وخانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت آب کشور.
ج- بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ مربوطه.
د- اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب.
هـ - اجرای طرح های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب.
و- سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکت هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت.
ز- انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
ح  تشکیل شرکت های جدید بر اساس تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری.
ماده 3- مرکز اصلی شرکت: 
مرکز اصلی شرکت شهر اهواز بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان خوزستان به جز شهرستان اهواز می باشد.
تبصره 1: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.
ماده4- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و امور آن بر اساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1/10/1369، ضوابط، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند.
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6- سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ000/400/776/813/9 ریال که به 588/712/32 سهم 000/300 ریالی با نام ( تماماً پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد665/720/14 سهم متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ( معادل 45 درصد)‌و 168/029/16 سهم متعلق به شهرداری های استان ( معادل 49 درصد) و 755/962/1سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) ( معادل 6 درصد) می باشد.
فصل دوم- موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7  موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:
1-7- انجام هر گونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ، عمومی، صنعتی، تجاری و غیر و جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.
2-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی.
3-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.
4-7- رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل ابرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب.
5-7- بهره برداری ، تعمیر، نگهداریع مرمت، بازسازی و توسعه کلیه تأسیسات تامین، تصفیه ، انتقال، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع اوری انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها.
6-7- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.
7-7- استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.
8-7- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح ان باشد.
تبصره: شرکت بدون کسب مجوز جمع عمومی مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.
فصل سوم : ارکان شرکت
ماده 8  ارکان شرکت عبارتست از: 
الف- مجمع عمومی 
ب- هیت مدیره و مدیرعامل
ج- بازرس (حسابرس)
ماده 9  اعضاء مجمع عمومی عبارتند از رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ( یا نماینده وی) به نمایندگی از طرف سهام شرکت مذکور، یک نفر با انتخاب و معرفی استاندار استان خوزستان به نمایندگی سهام شهرداریها و یک نفر به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا).
تبصره: ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر نیرو و یا نماینده تام الاختیار وی می باشد.
ماده 10  مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
 1-10- مجمع عمومی عادی 
2-10- مجمع عمومی فوق العاده 
ماده 11- دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی کتباً توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره از نمایندگان سهام بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده 12- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
1-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
2-12- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3-12- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت برابر مقررات مربوطه.
4-12- عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
5-12- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
6-12- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
اصلاحیه بند 7-12- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت.
اصلاحیه بند 8-12- برررسی و تائید ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت .
9-12-اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
10-12-  اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با انها.
11-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.
تبصره: به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای اب و فاضلاب مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات سازمانی، آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی، تعیین حقوق و مزایا اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب نماینگان موضوع بند (و) ماده 84 قانون محاسبات عمومی و ماده 28 قانون مناقصات عمومی را به رئیس مجمع عمومی یا نماینده وی تفویض نمود.
ماده 13  مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد: 
1-14- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
2-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت.
3-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه.
ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 عضو اصلی ( که یکی از آنها مدیرعامل می باشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضاء مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.
تبصره: یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از سوی استاندار به نمایندگی سهام شهرداریها معرفی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد.
ماده 16- جلسات هیئت مدیره حاقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید، تشکیل می گردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است.
تبصره: در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به قائم مقامی وی وظائف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد.
ماده 17- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر مخالفین در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.
ماده 18- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد: 
1-18- تائید خط مشی شرکت ( متضمن اهداف و برنامه) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.
2-18- تائید و تصویب برنامه عملیاتی مدیرعامل شرکت اعم از مالی، اجرایی، بهره برداری و توسعه تاسیسات در چارچوب بودجه مصوب شرکت.
3-18- رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
4-18- بررسی آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
5-18- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات داخلی و خارجی به مجمع عمومی.
6-18- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیتهای شرکت.
7-18- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب نیروهای انسانی مربوطه به مجمع عمومی.
8-18- ارائه تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان به مجمع عمومی.
9-18- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
10-18- بررسی و تائید آئین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.
11-18- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارائه آن برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
ماده 19- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 20- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
تبصره: مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت، استانداردهای لازم الاجراء حسابداری و در چارچوب ضوابط ابلاغی شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور می باشد.
ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت اعم از فنی، مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، مخارج و حفظ اموال می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22- موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:
1-22- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
2-22- تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
3-22- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
4-22- مدیرعامل در حدود مقررات و آئین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و پس از تصویب در هیئت مدیره اجرا می نماید.
5-22- پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره .
6-22- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
7-22- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب.
ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 24- کلیه چکها، قراردادها و اسناد تعهد آور می بایستی به امضاء مدیرعامل ( یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25- در صورت انقضای مدت عضویت هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیریت مدیرعامل اقدامات آنها تا تعیین و نصب نفرات جدید نافذ و معتبر می باشد.
 
بازرس (حسابرس)
ماده 26- شرکت دارای یک بازرس ( حسابرس) اصلی و یک بازرس(حسابرس) علی البدل خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره: اقدامات بازرس( حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
فصل چهارم: صورتهای مالی
ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان همان سال خواهد بود.
ماده 28- هیئت مدیره مکلف است صورتهای مالی شرکت در هر سال مالی را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و جهت حسابرسی و بازرسی و ارائه گزارش به مجمع عمومی در اختیار بازرس(حسابرس) قرار دهد به نحوی که جلسات مجمع عمومی برای بررسی و تصویب آن تا پایان شهریور ماه برگزار گردد.
تبصره: بودجه سالانه شرکت می بایستی تا قبل از بهمن ماه سال قبل جهت رسیدگی و تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.
ماده 29- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.
ماده 30- سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تأسیسات می رسد.
ماده 31- این شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها ی توسعه و بهره برداری و امور مشترکین تابع ضوابط و مقررات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 32  بمنظور انجام امور ستادی، پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی و آموزش همه ساله درصدی از درآمد مندرج در بودجه مصوب شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز می شود . این مبلغ پس از پرداخت به حساب هزینه قطعی شرکت منظور می گردد.
ماده 33- مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود.
مجمع عمومی برای ثبت اساسنامه با حق توکیل به غیر به مدیرعامل شرکت وکالت داد.تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۰