پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

منشور اخلاقی

 

ما اعتقاد داریم که :

  •  خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می شودو روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید .
  •  کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارئه خدمت به این ویژگی پایبندیم .
  •  اعضای شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند.لذا تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار آنهادر همه مراجعین   نداریم.
  •  مطمئنا موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را وسیله ای برای تأمین هدفــــی گسترده تر که ارائه خدمت مناسب می باشد میدانیم.
  •  ما همواره با حفظ هویت خود ارزشهای ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع می شود را فراموش نخواهیم کرد:
  •  در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
  •  نظم آراستگی وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.
  •  فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود و شرکت می دانیم.
  •  رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقی می کنیم.
  •  این باور ها و ارزشهای اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما با ارباب رجوع برقرار می کنیم.