شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

آیین آغازعملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه

عکاس: جلال سعیدی نیا

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای شهرستان ایذه دهستانهای سوسن شرقی،پیان وهلایجان

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱