جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

حضور فعال دفترتحقیقات در نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو1401

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب 1401

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱