شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

تصفیه خانه فاضلاب

عکاس: جلال سعیدی نیا

تصفیه خانه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶