جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آیین افتتاح وبهره برداری پروژه های آبرسانی وبهسازی مسیر خویسه شهرستان کارون

عکاس: جلال سعیدی نیا

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱

بهره برداری پروژه های آبرسانی مسیر خویسه شهرستان کارون

پنج شنبه ۱ دی ۱۴۰۱