شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

آیین افتتاح و بهره برداری از خط انتقال آبرسانی به روستاهای مسیر لامی( جسانیه)

عکاس: جلال سعیدی نیا

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

آبرسانی به روستاهای مسیر لامی

یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱